Get Adobe Flash player

Võlaabi Õigusbüroo on keskendunud võlgade sissenõudmisele kohtu kaudu. Nimelt on kohtumenetluse kaudu nõuete tunnustamine ja rahuldamine reeglina efektiivsem kui kohtuvälised menetlused (n. inkassomenetlus). Vastupidiselt kohtumenetlusele ei ole võlgnik inkassomenetluse raames kohustatud nõudele vastu vaidlema ja omapoolseid seisukohti esitama. Samuti jäävad sissenõudja käed tihti lühikeseks, kuna inkassaatoril puudub õigus arestida võlgniku vara. Seevastu kohtuotsusega hageja kasuks väljamõistetud võlgnevuse (põhisumma, intress, viivis, leppetrahv, jne) ja kohtukulude (riigilõiv ja õigusabikulud) nõude saab esitada sissenõudmiseks kohtutäiturile, kellel on õigus rahuldada sissenõudja nõue võlgniku vallas- ja kinnisvara arvelt.